Czech Republic

F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon
Czech Republic

The F-35 is the Right Solution for the Czech Republic 

The F-35 Lightning II ensures Czech national security for decades to come. The F-35 stands ready as the right solution for the Czech Air Force, providing it with the capabilities necessary to counter current and future threats. 

Unmatched 5th Generation Capabilities

As the most modern 5th Generation fighter aircraft, the F-35 is designed to counter and deter advancing threats from the air, land and sea. The F-35 collects, analyzes and shares data to enhance all assets in the battlespace. The aircraft enables men and women in uniform to execute missions and return home safely

As adversary capabilities proliferate in capability and quantity, the F-35 has a continuous capability modernization program to incrementally update software and hardware to meet and exceed advancing threats.

The Best Value Solution 

The F-35 offers the most cost-effective solution for the Czech Republic, combining unprecedented operational capability with an affordable and efficient global sustainment network due to economies of scale that are inherent in a program exceeding 3,000 aircraft.

The F-35 is the only fighter aircraft in production today that will create jobs around the world for the next 40–50 years and enable strategic industrial partnerships with Czech industry.

Interoperability with Allied Nations  

The world’s greatest air forces use the F-35 to meet national security needs. Many of the Czech Republic’s NATO allies and traditional international partners, such as the United Kingdom, Italy, the Netherlands, Norway, Denmark and the United States, are operating F-35s in the European theatre today. Germany, Belgium, Finland, Switzerland and Poland have also selected the F-35.

The global footprint of the F-35 continues to expand as the aircraft integrates allied nations worldwide and enables mission capability. By the 2030s, we expect more than 600 F-35s will integrate from more than 10 European countries, including two full U.S. F-35 squadrons at RAF Lakenheath in the UK.

The F-35 forms the foundation of NATO’s next generation of air power. Every international F-35 serves as a building block for allied deterrence which allows nations to cooperate against adversary aggression.

F-35 je správným řešením pro Českou republiku 

F-35 Lightning II zajistí národní bezpečnost České republiky na desítky let dopředu. F-35 je připraven jako správné řešení pro české vzdušné síly, které jim poskytne schopnosti nezbytné pro boj proti současným i budoucím hrozbám.

Bezkonkurenční schopnosti 5. generace

Jako nejmodernější stíhací letoun 5. generace je F-35 navržen tak, aby čelil postupujícím hrozbám ze vzduchu, země i moře a odrazoval je. Letoun F-35 dokáže shromažďovat, analyzovat a sdílet data, aby posílil všechny prostředky v bojovém prostoru. Letoun umožňuje mužům a ženám v uniformách plnit jejich úkoly a bezpečně se vrátit domů.

Vzhledem k tomu, že se schopnosti a množství protivníků rozšiřují, má letoun F-35 nepřetržitý program modernizace schopností, který postupně aktualizuje software a hardware tak, aby odpovídal a překonával vyvíjející se hrozby.

Řešení s nejlepší hodnotou

F-35 nabízí pro Českou republiku nákladově nejefektivnější řešení, které kombinuje bezprecedentní operační schopnosti s cenově dostupnou a efektivní globální sítí údržby díky úsporám z rozsahu, které jsou přirozenou součástí programu přesahujícího 3 000 letounů.

F-35 je jediným stíhacím letounem, který se dnes vyrábí, vytvoří pracovní místa po celém světě na příštích 40-50 let a umožní strategické průmyslové partnerství s českým průmyslem.

Interoperabilita se spojenci 

Největší světové vzdušné síly využívají letoun F-35 k naplnění potřeb národní bezpečnosti. Mnoho spojenců České republiky v NATO a tradičních mezinárodních partnerů, jako jsou Velká Británie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko a Spojené státy, dnes provozuje letouny F-35 v evropském prostoru. F-35 si vybraly také Německo, Belgie, Finsko, Švýcarsko a Polsko.

Globální působnost letounů F-35 se stále rozšiřuje, protože letoun integruje spojenecké země po celém světě a umožňuje plnění misí. V současné době je v Evropě přibližně 120 letounů F-35 v šesti zemích. Očekáváme, že do roku 2030 se bude integrovat více než 500 letounů F-35 z více než 10 evropských zemí, včetně dvou plnohodnotných amerických letek F-35 na základně RAF Lakenheath ve Velké Británii.

F-35 tvoří základ nové generace vzdušných sil NATO. Každý mezinárodní letoun F-35 slouží jako stavební kámen spojeneckého odstrašení, který umožňuje zemím spolupracovat proti agresi protivníka.