F-35 Lightning 2 Logo
Lockheed Martin Logo
Search Icon
Search Icon

Joint Venture BeLightning Kicks Off Horizontal Tail Program

BRUSSELS, June 1, 2021 – The BeLightning joint venture between Asco Industries, Sabca and Sonaca Group, has officially kicked off activity to build horizontal tails and related components for the Lockheed Martin F-35 Lightning II 5th Generation fighter jet. These efforts are alongside Lockheed Martin as the manufacturer of the F-35 and BAE Systems, which holds the contract for production of F-35 horizontal tails. This milestone comes after the signing of an implementation agreement between Lockheed Martin and BeLightning.  

“Through the F-35 and BeLightning, Lockheed Martin will work with Belgian industry partners Asco Industries, Sabca and Sonaca for many years on this important project that brings significant technology and employment to Belgium,” said Bridget Lauderdale, vice president and general manager of the F-35 program. “We are proud to continue our longstanding partnership with Belgian industry, which was established decades ago through our work on the F-16 program.”

BeLightning, Lockheed Martin and BAE Systems will next stand up the production capability in Belgium to produce horizontal tails. Lockheed Martin and BAE Systems will work alongside Belgian industry to nurture skills and expertise in country in support of the F-35 program. BeLightning will deliver the horizontal tails to BAE Systems.

Work will be conducted at production facilities in three locations: final assembly at Sonaca’s facility in Gosselies, composites production at Sabca’s Lummen facility, and metallics production at Asco Industries’ facility in Zaventem. The construction and installation of state-of-the-art machines will begin soon at all facilities. The aim is to support the delivery of parts for, amongst others, Belgian aircraft and full production beginning in 2025, with the objective to accelerate this date.

This project is a direct result of the Essential Security Interest commitments made through the F-35 program, which offer Belgian companies opportunities for industrial participation. The aim of the project is to build a minimum of 400 horizontal tails representing approximately 400 million USD in projected revenues and the creation of 200 direct full-time employment opportunities for the production of these parts to the three companies.

The Belgian Federal government approved the creation of a funding mechanism with the involvement of the Federal Public Service Economy and the Federal Holding and Investment Company to finance the investments necessary for the manufacture of these highly critical parts. These investments will further strengthen the Defence Technology and Industrial Base in Belgium.

About Lockheed Martin

Headquartered in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin Corporation is a global security and aerospace company that employs approximately 114,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services.

About the BeLightning Founders

Asco Industries is a leader in the design and manufacture of high lift devices, complex mechanical assemblies and major functional components for the aerospace industry. Asco Industries already manufactures F-35 Flaperon Spars in Belgium. This agreement with Lockheed Martin further strengthens Asco Industries’ continuous support to the F-35 programs across its different entities worldwide. www.asco.be

Sabca has experience in designing, manufacturing, maintaining, and upgrading large and complex elements for aircraft and space launchers. Sabca offers full range services to the civil aviation, space and military aviation markets and recently expanded into the commercial Unmanned Autonomous Systems. www.sabca.be

Sonaca is an aerospace company active in aerostructure, services, innovation, space and defense. www.sonaca.com

About the F-35

The F-35 Lightning II is the world’s most advanced 5th Generation multirole fighter. Three variants of the F-35 are replacing legacy fighters for the United States Air Force, Marine Corps, and Navy, and the Air Forces of at least ten other countries around the world, including European NATO members the United Kingdom, Italy, the Netherlands, Denmark, and Norway.

More than 645 F-35 aircraft have been delivered and are operating from 26 bases around the globe. More than 1,345 pilots and 10,500 maintainers have been trained, and the F-35 fleet has surpassed more than 385,000 cumulative flight hours.

#   #   #

Media Contact:

Allie Murray, +1 301-312-4307; allie.e.murray@lmco.com

Joint Venture BeLightning start met horizontaal staartvlakprogramma

BRUSSEL, 1 juni 2021 - De joint venture BeLightning tussen Asco Industries, Sabca en Sonaca Group, heeft officieel het startschot gegeven voor de bouw van de horizontale staartvlakken en aanverwante onderdelen voor de Lockheed Martin F-35 Lightning II 5e generatie straaljagers. Het werk zal worden geleverd in coördinatie met Lockheed Martin, de fabrikant van de F-35, en BAE Systems, dat het contract heeft voor de productie van de horizontale staartvlakken van de F-35. Deze belangrijke stap komt na de ondertekening van een uitvoeringsovereenkomst tussen Lockheed Martin en BeLightning. 

"Via de F-35 en BeLightning zal Lockheed Martin vele jaren samenwerken met de Belgische industriepartners Asco Industries, Sabca en Sonaca aan dit belangrijke project dat belangrijke technologie en werkgelegenheid naar België brengt", zegt Bridget Lauderdale, vicepresident en algemeen directeur van het F-35 programma. "We zijn er trots op dat we ons langdurige partnerschap met de Belgische industrie kunnen voortzetten, dat tientallen jaren geleden werd opgericht door onze samenwerking op het F-16 programma."

BeLightning, Lockheed Martin en BAE Systems zullen vervolgens de productiecapaciteit in België versterken om horizontale staartvlakken te produceren. Lockheed Martin en BAE Systems zullen samenwerken met de Belgische industrie om de vaardigheden en expertise in België te ontwikkelen ter ondersteuning van het F-35 programma. BeLightning zal de horizontale staartvlakken aan BAE Systems leveren.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in productiefaciliteiten op drie locaties: eindassemblage in de Sonaca-faciliteit in Gosselies, composietproductie in de Sabca-faciliteit in Lummen en metaalproductie in de Asco Industries-faciliteit in Zaventem. Binnenkort wordt er in alle vestigingen begonnen met de bouw en installatie van ultramoderne machines. Het is de bedoeling om de levering van onderdelen voor onder meer Belgische vliegtuigen en de volledige productie vanaf 2025 te ondersteunen, met de bedoeling deze datum te versnellen.

Dit project is een rechtstreeks gevolg van de verbintenissen inzake essentiële veiligheidsbelangen die zijn aangegaan in het kader van het F-35 programma, die Belgische bedrijven kansen bieden voor industriële deelname. Het doel van het project is om minimaal 400 horizontale staartvlakken te bouwen, wat neerkomt op ongeveer 400 miljoen USD aan verwachte inkomsten en de creatie van 200 directe voltijdse jobs voor de productie van deze onderdelen voor de drie bedrijven.

De Belgische federale regering heeft haar goedkeuring gegeven aan de oprichting van een financieringsmechanisme waarbij de Federale Overheidsdienst Economie en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij betrokken zijn om de investeringen te financieren die nodig zijn voor de fabricage van deze uiterst kritische onderdelen. Deze investeringen zullen de technologische en industriële basis voor defensie in België verder versterken.

Over Lockheed Martin

Lockheed Martin Corporation, met hoofdkwartier in Bethesda, Maryland, is een wereldwijd actief veiligheids- en ruimtevaartbedrijf dat wereldwijd ongeveer 114.000 mensen tewerkstelt en zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie, integratie en onderhoud van geavanceerde technologische systemen, producten en diensten.

Over de oprichters van BeLightning

Asco Industries is een leider in het ontwerp en de productie van high lift mechanismen, complexe mechanische assemblages en belangrijke functionele componenten voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Asco Industries produceert reeds F-35 Flaperon Spars in België. Deze overeenkomst met Lockheed Martin versterkt de continue ondersteuning van Asco Industries aan het F-35 programma in haar verschillende entiteiten wereldwijd. www.asco.be

Sabca heeft ervaring in het ontwerpen, fabriceren, onderhouden en upgraden van grote en complexe elementen voor vliegtuigen en ruimtelanceerinrichtingen. Sabca biedt een volledige waaier aan diensten voor de burgerluchtvaart, de ruimtevaart en de militaire luchtvaart en heeft zich onlangs uitgebreid tot de commerciële onbemande autonome systemen. www.sabca.be

Sonaca is een lucht- en ruimtevaartbedrijf dat actief is in aerostructuur, diensten, innovatie, ruimtevaart en defensie. www.sonaca.com

Over de F-35

De F-35 Lightning II is 's werelds meest geavanceerde 5e generatie multi-role gevechtsvliegtuig. Drie varianten van de F-35 vervangen de oude gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht, de marine, en de luchtmachten van ten minste tien andere landen over de hele wereld, waaronder de Europese NAVO-leden het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland, Denemarken en Noorwegen.

Meer dan 645 F-35 vliegtuigen zijn geleverd en worden ingezet vanaf 26 basissen over de hele wereld. Meer dan 1.345 piloten en 10.500 onderhoudspersoneelsleden zijn opgeleid, en de F-35 vloot heeft meer dan 385.000 cumulatieve vlieguren overschreden.

# # #

Media Contact:
Allie Murray, +1 301-312-4307; allie.e.murray@lmco.com

La co-entreprise BeLightning démarre son programme d’empennages horizontaux

BRUXELLES, 1er juin 2021 – La co-entreprise (joint venture) BeLightning, composée d'Asco Industries, Sabca et Sonaca Group, a officiellement démarré ses activités de fabrication d’empennages horizontaux et de composants connexes pour l'avion de combat de 5ème génération de Lockheed Martin, le F-35 Lightning II. Ce travail se fera en coordination avec Lockheed Martin, le fabricant du F-35, et de BAE Systems, qui détient le contrat de production des empennages horizontaux du F-35. Cette étape importante intervient après la signature d'un accord de mise en œuvre entre Lockheed Martin et BeLightning. 

"Grâce au F-35 et à BeLightning, Lockheed Martin travaillera avec ses partenaires industriels belges Asco Industries, Sabca et Sonaca pendant de nombreuses années sur cet important projet qui apporte une technologie et des emplois significatifs à la Belgique", a déclaré Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35. "Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat de longue date avec l'industrie belge, que nous avons établi il y a plusieurs décennies déjà grâce à notre travail sur le programme des F-16."

BeLightning, Lockheed Martin et BAE Systems vont maintenant renforcer la capacité de production en Belgique pour produire des empennages horizontaux. Lockheed Martin et BAE Systems travailleront aux côtés de l'industrie belge pour développer les compétences et l'expertise nécessaires en Belgique au soutien du programme F-35. BeLightning livrera les empennages horizontaux à BAE Systems.

Les travaux seront menés sur trois sites de production : l'assemblage final sur le site de la Sonaca à Gosselies, la production de composites sur le site de Sabca à Lummen et la production de produits métallurgiques sur le site d'Asco Industries à Zaventem. La construction et l'installation de machines ultramodernes commenceront bientôt dans tous les sites. L'objectif est de soutenir la livraison de pièces dédiées notamment aux avions belges et la production complète à partir de 2025, avec l'objectif d'avancer cette date au maximum.

Ce projet est le résultat direct des engagements d'intérêt essentiel de sécurité pris dans le cadre du programme F-35, qui offrent aux entreprises belges des possibilités de participation industrielle. L'objectif du projet est de construire un minimum de 400 empennages horizontaux représentant environ 400 millions de dollars américains de revenus estimés et la création de 200 opportunités d’emploi direct à temps plein pour la production de ces pièces pour les trois entreprises.

Le gouvernement fédéral belge a approuvé la création d'un mécanisme de financement avec l’implication du SPF Economie et la participation de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) pour financer les investissements nécessaires à la fabrication de ces pièces hautement critiques. Ces investissements renforceront encore la base industrielle et technologique de la défense en Belgique.

À propos de Lockheed Martin

Lockheed Martin, dont le siège est situé à Bethesda, Maryland, est une société mondiale de défense et de sécurité. Lockheed Martin emploie environ 114 000 personnes et est spécialisée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l’intégration et la maintenance de systèmes, produits et services de technologie de pointe.

À propos des fondateurs de BeLightning

Asco Industries est un leader dans la conception et la fabrication de dispositifs hypersustentateurs, d'assemblages mécaniques complexes et de composants fonctionnels majeurs pour l'industrie aérospatiale. Asco Industries fabrique déjà les ailerons haute-vitesse (Flaperon Spars) de F-35 en Belgique. Cet accord avec Lockheed Martin renforce encore le soutien continu d'Asco Industries aux programmes F-35 à travers ses différentes entités dans le monde. www.asco.be

Sabca a de l'expérience dans la conception, la fabrication, la maintenance et la mise à niveau d'éléments complexes et de grande taille pour les lanceurs aéronautiques et spatiaux. Sabca offre une gamme complète de services aux marchés de l'aviation civile, de l'espace et de l'aviation militaire et a récemment étendu ses activités aux systèmes commerciaux autonomes sans pilote. www.sabca.be

Sonaca est une entreprise aérospatiale active dans l'aérostructure, les services, l'innovation, l'espace et la défense. www.sonaca.com

À propos du F-35

Le F-35 Lightning II est le chasseur multirôle de 5ème génération le plus avancé au monde. Trois variantes du F-35 remplacent les anciens chasseurs de l'armée de l'air, du Corps des Marines et de la marine des États-Unis, ainsi que des forces aériennes d'au moins dix autres pays du monde, dont les membres européens de l'OTAN que sont le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège.

Plus de 645 avions F-35 ont été livrés et sont utilisés à partir de 26 bases dans le monde. Plus de 1 345 pilotes et 10 500 techniciens de maintenance ont été formés, et la flotte de F-35 a dépassé les 385 000 heures de vol cumulées.

#   #   #

Media Contact:

Allie Murray, +1 301-312-4307; allie.e.murray@lmco.com